OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Information in English

    

Ważne strony:

Reklama
Projekty Unijne

 


OPS-271-6-12/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Poronin, dnia 07 sierpnia 2014r

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie             

ul. Piłsudskiego 15

34 – 520 Poronin

 

                                                    Zapytanie ofertowe

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na: zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego.

 

I. Zamawiający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

       ul. Piłsudskiego 15, 34 – 520 Poronin, tel. 18 20 74005;18 20014 04;

                           fax.wew.33 NIP: 736 – 12 – 68 – 673, REGON: 490688092

                           Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego  (Oznaczenie głównego przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV: 85.31.24.00-3 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe) w ramach , którego organizowane będą zajęcia aktywizacyjne związane z rzemiosłem artystycznym: warsztat garncarski i ceramiczny , warsztat origami.

Cena usługi powinna obejmować: koszt  dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla 70 osób w tym 25-ciu osób dorosłych , 43 dzieci: 17 w wieku od 4 miesięcy do 7 lat, 11 dzieci od 8 lat do 12 lat, 15 dzieci od 13 lat do 18 lat i dodatkowo 2 pracowników OPS , uwzględniającą :

Nocleg , wyżywienie , ubezpieczenie uczestników na czas pobytu i przejazdu , realizację zajęć aktywizacyjnych – (warsztat garncarski i ceramiczny , warsztat origami), atrakcje ( gry i zabawy aktywizacyjno – integracyjne dla dzieci) transport uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca pobytu i z powrotem , zapewnienie opieki medycznej, zapewnienie opieki ratowniczej , pilot, zapewnienie opiekunów dla grupy najmłodszych dzieci.

 

III.    Wymagane warunki wyjazdu integracyjnego :

  1. Termin : wyjazd dwa dni w przedziale czasowym od 27.08.2014r. do 29.08.2014r.
  2. Miejscowość: Szczawnica, Czorsztyn lub Rabka
  3. Oczekiwane warunki mieszkaniowe

a)      Pokoje 2.3.4 osobowe z łazienkami

b)      Wyżywienie ( w pierwszym dniu obiad z deserem i uroczysta kolacja, w drugim dniu śniadanie i obiad )

  1. Posiadanie aktualnej karty kwalifikacyjnej obiektu
  2. Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej
  3. Realizacja zajęć aktywizacyjnych – warsztatów

a)      Garncarstwo i ceramika

b)      Origami

  1. Zapewnienie atrakcji

a)      Gry  i zabawy aktywizacyjne dla najmłodszych dzieci- w trakcie trwania warsztatów.

  1. Organizator wyjazdu integracyjnego oczekuje opracowania szczegółowego programu pracy w okresie dwudniowego wyjazdu.

a)      Opracowania kosztorysu

IV. Ogólny plan: Dzień pierwszy

   1.Wyjazd z parkingu przed Urzędem Gminy Poronin o godz. 10.00

   2. Zakwaterowanie grupy godz. 11.00 – 12.00

   3. Obiad godz. 12.00

   4. Warsztaty od godz. 13.00 – 6 godz. dydaktycznych (w tym czasie gry i zabawy dla

        najmłodszych dzieci pod nadzorem opiekunek)

   5. Czas wolny od godz. 18.00 – 19.00

   6. Kolacja 19.00 

 

Dzień drugi:

1.Śniadanie godz. 8.00

2.Po śniadaniu wykwaterowanie

3.Zwiedzanie ciekawych miejsc w miejscowości pobytu

4.Obiad godz.14.00 w miejscu pobytu albo w drodze powrotnej.

5. Powrót do Poronina (parking przy Urzędzie Gminy Poronin)

V. Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.  Kryterium wyboru oferty: 100 %  najniższa cena brutto za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu cenowym.

1.Oferta powinna zawierać :

a)  Krótki opis położenia obiektu ze zdjęciami

b)  Informacje odnośnie oferowanych warunków bytowych

c)  Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzonej

przez oferenta za zgodność z oryginałem oraz – w przypadku biur turystycznych– kopię księgo odpisu z księgi rejestrowej centralnego rejestru zezwoleń na podstawie działalności gospodarczej polegającej  na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych- zgodnie z ustawą o usługach turystycznych.

d) Szczegółowe opracowanie programu  w okresie dwudniowego wyjazdu z   kosztorysem

e) Mile widziane referencje potwierdzające posiadane doświadczenie w zakresie

realizacji podobnych wyjazdów integracyjnych.

VII.  Miejsce i termin składania ofert:

1.Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 15

   34-520 Poronin w terminie do dnia 21.08.2014 r. do godz. 10.00  za pośrednictwem poczty

   tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl   lub osobiście.


 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie ul. Piłsudskiego 15, 34 – 520 Poronin.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po

otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa, siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

5. Wykonawcy mogą być obecni przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek zostanie mu przesłana informacja zawierająca nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na wykonanie zadania.

 

Poronin, dnia 07 sierpnia 2014 r.                                                                                                                                          Ewa Andrzejewska - Żegleń

                                                                                       Kierownik Zamawiającego

 

 Wykaz załączników:

 

1.Formularz ofertowy

____________________________________________________________________________________________

 
 
 
W dniach 27 - 28 sierpnia 2014r odbył się w ramach projektu systemowego
"Integracja przez aktywność w Gminie Poronin"
wyjazd rekreacyjno-integracyjny. 

    
              W wyjeździe  organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie wzięły udział rodziny z terenu naszej gminy. Podczas turnusu uczestnicy aktywnie uczestniczyli w terapii psychospołecznej połączonej z zajęciami aktywizacyjnymi. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach m.in. garncarstwa i ceramiki, origami. Podczas zajęć dla najmłodszych uczestników przygotowano różnorakie gry i zabawy oraz zapewniono opiekę wykwalifikowanych opiekunek. Wyjazd poprzez wspólne rodzinne spędzanie czasu umożliwił uczestnikom odbudowę i wzmocnienie relacji między członkami rodzin oraz otoczeniem, zwiększył motywację do zmian i zaufanie we własne siły.